Gebruiksvoorwaarden voor de Homematic IP-app en Homematic IP-cloud

Op grond van de steeds veranderende juridische omstandigheden en de technische ontwikkeling streven wij als bedrijf ernaar om de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze producten en diensten volledig en tegelijkertijd transparant te formuleren. Technische producten en toepassingen met verschillende functies die verder ontwikkeld worden, vereisen daarbij een uitgebreidere uitvoering.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR. DOOR TE KLIKKEN OP DE KNOP ‘AANVAARDEN’ (ANDROID) RESP. ‘ACCEPTEREN’ (IOS) EN/OF HET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN VAN DE HOMEMATIC IP-APP AANVAARDT U DE GELDIGHEID VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN SLUIT U OP DEZE GRONDSLAG MET EQ-3 AG, MAIBURGER STRASSE 29, D-26789 LEER EEN GEBRUIKSOVEREENKOMST. DE OVEREENKOMST TUSSEN EQ-3 AG EN U (HIERNA: ‘GEBRUIKER’) REGELT HET GEBRUIK VAN DE HOMEMATIC IP-APP EN DE HOMEMATIC IP-CLOUD OP GROND VAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN.


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1 Onderwerp en totstandkoming van de overeenkomst / nakoming door eQ-3

1.1 Onderwerp van de gebruiksovereenkomst is het kosteloze gebruik van de Homematic IP-app (hierna 'app') en de Homematic IP-cloud (hierna: 'cloudservices') in de desbetreffende door eQ-3 AG ter beschikking gestelde versie en omvang. De app en de cloudservices worden beschikbaar gesteld door eQ-3 AG, Maiburger Str. 29, D-26789 Leer (hierna: 'eQ-3').

1.2 Bij het installeren van de app bevestigt de gebruiker met een klik op de knop 'aanvaarden' (Android) dan wel 'accepteren' (IOS) dat hij instemt met deze gebruiksvoorwaarden. Hetzelfde geldt wanneer de gebruiker de app gebruikt, installeert, kopieert of er toegang toe heeft.

1.3 Indien de gebruiker niet instemt met de gebruiksvoorwaarden, mag hij de app in geen geval gebruiken, installeren of kopiëren en mag hij niet gebruikmaken van de cloudservices.

1.4 Op grond van deze overeenkomst neemt eQ-3 geen garantie in juridische zin of een leveringsrisico conform § 276 BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] op zich.

 

2 Gebruiksrechten, technische voorwaarden

2.1 Aan de gebruiker wordt voor de duur van de gebruiksovereenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en voor de looptijd van de overeenkomst beperkte recht verleend om de app, in het kader van de betreffende beschikbaarheid en in de mate waarin eQ-3 de app ter beschikking stelt, op een mobiel eindapparaat te installeren dat zijn eigendom is of waarover hij rechtmatig kan beschikken en dat deze app ondersteunt, bijvoorbeeld een smartphone of tablet, en deze uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden, samen met de cloudservice die toegankelijk is via de app.

2.2 De gebruiker heeft het recht om de ter beschikking gestelde app in overeenstemming met deze gebruiksrechten te kopiëren, voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik van de app (bijv. het downloaden, het installeren van de app op het eindapparaat, het laden van de app). De gebruiker is niet gerechtigd tot c.q. dient zich te onthouden van het herontwerpen van de software (re-engineering) of het gebruik van de app of cloudservice voor enig doel dat niet onder de overeenkomst valt, in het bijzonder het downloaden van eQ3-software die de app-functie en/of de cloudservice uitvoert.

2.3 Alle rechten op de app en cloudservices – met uitzondering van de door deze gebruiksvoorwaarden verleende rechten – komen uitsluitend toe aan eQ-3 en de betreffende licentiegevers van eQ-3. De app en cloudservices alsmede de desbetreffende rechten worden beschermd door auteursrechten en internationale verdragen inzake de bescherming van intellectueel eigendom.

2.4 De gebruiker kan een kopie van de app maken voor back-updoeleinden, voor zover het eindapparaat waarop de back-up is opgeslagen eigendom is van de gebruiker of hij exclusief bevoegd is hierover te beschikken. De gebruiker is verplicht passende voorzorgsmaatregelen te treffen om onbevoegde toegang tot de back-up en de app door derden te voorkomen.

2.5 De gebruiker mag de app alleen bewerken, in het bijzonder wijzigen en uitbreiden, indien dit uitdrukkelijk bij dwingend recht is toegestaan of vooraf contractueel met eQ-3 is overeengekomen. eQ-3 wijst erop dat kleine wijzigingen al tot aanzienlijke, niet te voorziene storingen in de app kunnen leiden. Vermeldingen van auteursrechten, serienummers, versienummers, handelsmerken of andere identificatiekenmerken van de app mogen in geen enkel geval door de gebruiker worden gewijzigd of verwijderd. Hetzelfde geldt voor de onderdrukking van de kenmerken voor de schermweergave.

2.6 De app en de cloudservices mogen slechts door de gebruiker en alleen voor de overeengekomen doeleinden worden gebruikt. De app en de cloudservices zijn niet ontwikkeld en niet geschikt voor toepassingen op het gebied van beveiliging, directe veiligheid van personen of geneeskunde en mogen hiervoor dan ook niet worden gebruikt.

2.7 De app vereist voor Android-apparaten een Android-besturingssysteem versie 5 of hoger en voor Apple-apparaten een iOS-besturingssysteemversie van 9.3 of hoger. Hoewel eQ-3, zonder een desbetreffende wettelijke verplichting, zich inspant om de app aan te passen aan gewijzigde besturingssysteemversies en aan nieuwe varianten van mobiele apparaten en om de app en cloudservices op deze apparaten beschikbaar te stellen, heeft de gebruiker geen recht op een dergelijke update van eQ-3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het controleren en verzekeren van de geschiktheid van het eindapparaat waarop hij de app wil installeren, gelet op bovengenoemde technische vereisten. Voor de uitvoering van de app moet het eindapparaat zelf verbinding kunnen maken met de app en de cloudservice, zelfs als de versie van het besturingssysteem wordt gevolgd.

 

3 Reikwijdte van de app en de cloudservices

3.1 eQ-3 biedt de gebruiker – echter slechts binnen het kader en de omvang van de respectieve app en cloudoplossing die door eQ-3 wordt geleverd – de kosteloze technische mogelijkheid en autorisatie om toegang te krijgen tot de cloudservices via de app en het internet en om de functionaliteiten van de cloudservices te gebruiken overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. eQ-3 biedt de gebruiker de kosteloze cloudservices ter beschikking zonder toezegging omtrent een bepaalde beschikbaarheid. Het recht op het gebruik van de cloudservices bestaat uitsluitend binnen de technische en operationele mogelijkheden en binnen de omvang van de betreffende app en cloud oplossing van eQ-3. Zonder enige wettelijke verplichting daartoe, streeft eQ-3 naar een kosteloze toegang tot de cloudservices met een gemiddelde jaarlijkse beschikbaarheid van 99,5%. Onderhoudswerkzaamheden en technische storingen (bijv. stroomonderbreking, hard- en softwarefouten, technische problemen in de datalijnen) kunnen echter leiden tot tijdelijke beperkingen of onderbrekingen, waardoor de voornoemde ten doel gestelde beschikbaarheid duidelijk niet wordt gehaald.

3.2 De cloudservices worden ten behoeve van het gebruik en het openen door de gebruiker beschikbaar gesteld op een door eQ-3 beheerde server. Het belangrijkste overdrachtspunt voor de cloudservices is de netwerktoegang van het datacenter dat door eQ-3 voor de contractuele service wordt ingezet. eQ-3 is niet verantwoordelijk voor storingen of het niet beschikbaar zijn van hardware- en softwarecomponenten, het internet of andere netwerken na dit overdrachtspunt. De aansluiting van de gebruiker op het internet, het in stand houden van de netwerkverbinding en de aanschaf en het beschikbaar stellen van de door de gebruiker benodigde hard- en software valt enkel onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het gebruik van het systeem via een accesspoint is niet mogelijk zonder app. Als er geen gebruiksrechten voor de app of de cloudservice bestaan, kan het systeem verder worden gebruikt met een CCU3 in plaats van met een accesspoint.

3.3 De omvang van de functies van de app en cloudservices, de technische vereisten voor het gebruik van de app en cloudservices alsmede verdere details worden beschreven in de 'Homematic IP gebruikershandleiding' (hierna 'gebruikershandleiding'). De informatie in de gebruikershandleiding vormt geen informatie over de kwaliteit van de app en de cloudservices, tenzij deze in de gebruikershandleiding uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid.

3.4 eQ-3 heeft het recht om de app en de cloudservices aan te passen aan actuele technische ontwikkelingen, in het bijzonder met betrekking tot nieuwe functies en het dichten van beveiligingshiaten, als gevolg van wijzigingen in wetgeving, van de rechtspraak of economische omstandigheden van eQ-3, en in dit kader de technische kenmerken en functionaliteiten van de app en de cloudservices te wijzigen. Indien door een dergelijke aanpassing de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker zouden kunnen worden geschaad, zal de aanpassing uiterlijk een maand voor de inwerkingtreding ervan in tekstvorm aan de gebruikers worden aangekondigd middels een pushmelding of mededeling in de app. De procedure genoemd in punt 8.2 vindt dienovereenkomstig toepassing op de contractuele insluiting of weigering van de aanpassingen.

3.5 eQ-3 heeft het recht om de toegang van de gebruiker tot de cloudservices tijdelijk of permanent te blokkeren, als er concrete, objectieve aanwijzingen zijn dat de gebruiker de gebruiksvoorwaarden en/of het geldend recht tijdens het gebruik schendt of heeft geschonden. Bij de beslissing over het blokkeren zal eQ-3 redelijkerwijs rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de gebruiker.

 

4 Garantie

4.1 eQ-3 garandeert de bruikbaarheid van de app en de cloudservices evenals de functies ervan, gelet op de kosteloze service, uitsluitend binnen de betreffende omvang en versie die door eQ-3 AG beschikbaar wordt gesteld.

4.2 De garantie en aansprakelijkheid voor materiaalgebreken is uitgesloten, indien de gebruiker zich niet houdt aan de technische voorschriften of gebruiksaanwijzingen voor de app en/of de cloudservice overeenkomstig de met eQ-3 gesloten overeenkomst of voor zover voorgeschreven, in het bijzonder die in de gebruikershandleiding zijn vermeld, en het defect of de schade voor de klant hierdoor is ontstaan.


5 Aansprakelijkheid

5.1 Behoudens de volgende uitzonderingen, is eQ-3 niet aansprakelijk, in het bijzonder niet voor aanspraken van de gebruiker op schadevergoeding of onkostenvergoeding – om welke wettelijke reden dan ook – in geval van niet-nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verbintenis.

5.2 De hierboven bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van punt 5.1 geldt niet,

  • voor eigen opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van wettelijke vertegenwoordigers of diens plaatsvervangers;
  • voor de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; ‘wezenlijke contractuele verplichtingen’ zijn verplichtingen die kenmerkend zijn voor de overeenkomst en waarop de gebruiker mag vertrouwen;
  • in geval van overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, ook door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers;
  • in geval van verzuim, voor zover een vaste levering en/of een vast tijdstip van nakoming is overeengekomen;
  • indien eQ-3 de garantie voor de kwaliteit van een product, de nakoming van de overeengekomen prestatie of een leveringsrisico zoals bedoeld in § 276 BGB op zich heeft genomen;
  • in geval van aansprakelijkheid conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid of andere dwingendrechtelijke aansprakelijkheid.

5.3 Indien eQ-3 of haar plaatsvervangers slechts schuldig zijn aan lichte nalatigheid en er geen sprake is van het bepaalde in punt 5.2, onder streepje 3, 5 en 6, is eQ-3 enkel aansprakelijk voor contracttypische en voorzienbare schade, ook in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen.

5.4 De aansprakelijkheid van eQ-3 is beperkt tot een bedrag van ten hoogste EUR 10.000,00 per afzonderlijk schadegeval. Dit geldt niet als eQ-3 zich schuldig maakt aan bedrieglijke opzet, opzet of grove nalatigheid, voor aanspraken wegens overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade, of in het geval van een vordering die gebaseerd is op een onrechtmatige daad of een uitdrukkelijke aanvaarde garantie, het op zich nemen van een leveringsrisico conform § 276 BGB of in het geval van dwingendrechtelijke afwijkende hogere aansprakelijkheidsbedragen. Verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

5.5 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid op grond van vorenstaande punten 5.1 t/m 5.4 gelden in gelijke mate ten gunste van uitvoerende organen en leidinggevende en niet-leidinggevende medewerkers, andere plaatsvervangers en onderaannemers van eQ-3.

5.6 Bij voornoemde bepalingen is er geen sprake van een omkering van de bewijslast.

 

6 Bijzondere bepalingen met betrekking tot Google, Inc. ('Google') en Apple, Inc. ('Apple')

6.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen eQ-3 en de gebruiker, en niet met Google of Apple als exploitant van de betreffende app stores. Google en Apple zijn op grond van deze gebruiksvoorwaarden niet verplicht om ondersteuning te bieden, juridische of materiaalgebreken te verhelpen of andere services voor de App en de cloudservices te verlenen.

6.2 Indien de app is gedownload vanuit de door Apple geëxploiteerde app store, komt de overeenkomst die op basis van deze gebruiksvoorwaarden met eQ-3 is gesloten ook Apple ten goede en heeft Apple het recht om vorderingen tegen de gebruiker in te stellen op grond van deze overeenkomst (overeenkomst ten gunste van derden).

6.3 De gebruiker mag de app en de cloudservice niet gebruiken of de software die aan de app en/of de cloudservice gekoppeld is niet overdragen naar het land waarin hij woonachtig of gevestigd is, indien voor dit land een Amerikaans overheidsembargo geldt of dit land door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een 'terrorisme-ondersteunend' land dan wel is opgenomen op een lijst met exportverboden of -beperkingen van de Amerikaanse overheid. Hetzelfde geldt voor eventuele exportbeperkingen van de Bondsrepubliek Duitsland en de EU.

 

7 Duur van de overeenkomst en opzegging van de cloudservices / informatieplicht van de gebruiker

7.1 De overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van cloudservices begint op het moment van de eerste ingebruikname en configuratie van Homematic IP-apparaten met de app en het daarmee verbonden gebruik van de cloudservices door de gebruiker. De overeenkomst geldt voor onbeperkte duur. De overeenkomst kan door de gebruiker te allen tijde door het verwijderen van de app worden opgezegd (zie punt 7.2) en door eQ-3 met een opzegtermijn van drie maanden tot einde maand door middel van een dienovereenkomstige kennisgeving in de app, door eQ-3 echter op zijn vroegst per 31-12-2021 (tijdstip van beëindiging). Punt 7.4 blijft onverminderd gelden.

7.2 De overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van cloudservices kan te allen tijde door de gebruiker worden opgezegd. De gebruiker kan opzeggen door de app te deactiveren of van zijn eindapparaat te wissen.  

7.3 Onmiddellijk na beëindiging van de overeenkomst inzake de beschikbaarstelling van de cloudservices zal eQ-3 de configuratie- en gebruiksgegevens evenals alle overige gebruikersgegevens verwijderen.

7.4 Het recht van eQ-3 en de gebruiker om de overeenkomst inzake beschikbaarstelling van cloudservices te allen tijde wegens dringende redenen conform § 314 BGB op te zeggen wordt hierdoor niet aangetast. In het bijzonder is er sprake van een dringende reden voor eQ-3 om de overeenkomst inzake beschikbaarstelling van cloudservices op te zeggen, indien de voortzetting van de cloudservices economisch gezien als onredelijk voor eQ-3 kan worden beschouwd vanwege het geringe aantal gebruikers en/of het geringe aantal Homematic IP-apparaten die door de gebruikers worden gebruikt. De beschikbaarstelling wordt voor eQ-3 met name als onredelijk beschouwd als de omzet uit aangeboden producten in verhouding met de kosten voor de beschikbaarstelling en het onderhoud van de cloudservices met meer dan 50% verslechtert ten opzichte van het jaar 2019.

7.5 Tijdens de duur van deze gebruiksovereenkomst verbindt de gebruiker zich ertoe om zich ten minste één keer per maand in te loggen op de app om zich te laten informeren over eventuele vernieuwingen en informatie over de appfuncties, de cloudservices en de gebruiksvoorwaarden die via de app worden meegedeeld.

 

8 Mededelingen en wijzigingen

8.1 Voor de ontvangst van pushmeldingen of andere mededelingen in de app dient de gebruiker aan de volgende voorwaarden te voldoen: bij de installatie van de app moet de instelling worden gekozen dat de app berichten naar de gebruiker mag verzenden. Bovendien moet de gebruiker met zijn eindapparaat op de app zijn ingelogd en over een adequate internetverbinding beschikken. De gebruiker is verplicht om zich ten minste één keer per maand aan te melden/in te loggen op de app om te controleren of er eventuele mededelingen in de app zijn bekend gemaakt.

8.2 In geval van wetswijzigingen, wijzigingen in de rechtspraak of van de economische omstandigheden die van invloed zijn op de overeengekomen diensten van eQ-3, behoudt eQ-3 zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden billijkerwijs (§ 315 Duits burgerlijk wetboek - BGB) te wijzigen in overeenstemming met de volgende regeling ten aanzien van de overeenkomst met de gebruiker, voor zover de wezenlijke inhoud van de overeenkomst in de zin van het equivalentieprincipe (verhouding tussen prestatie en tegenprestatie) daardoor niet wordt gewijzigd en de wijziging redelijkerwijs van de gebruiker kan worden gevergd.  
eQ-3 kondigt de wijzigingen tijdig, d.w.z. ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding ervan, in tekstvorm bij de gebruikers aan door toezending van een pushmelding of mededeling in de app en informeert ze over de inhoud van de wijzigingen. Twee maanden na bekendmaking ervan in de app treden de medegedeelde wijzigingen in werking. eQ-3 zal de gebruiker bij de kennisgeving van de wijzigingen uitdrukkelijk wijzen op dit gevolg.
De gebruiker kan tot het moment van inwerkingtreding bezwaar maken tegen de wijzigingen. In het geval van een bezwaar heeft de klant het recht om de overeenkomst per direct zonder opzegtermijn te beëindigen, voor eQ-3 geldt een opzegtermijn van twee maanden met betrekking tot de kosteloze levering van de dienst. Indien de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt voor het moment dat de wijzigingen in werking treden, gelden de nieuwe gebruiksvoorwaarden als overeengekomen tussen de partijen.

8.3 De gebruiker dient ervoor te zorgen dat onbevoegde gebruikers geen toegang hebben tot de app.

 

9 Wijzigingen en aanvullingen / Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank

9.1 Wijzigingen van en aanvullingen op deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd. De geldigheid van § 305b BGB (voorrang van individuele afspraken) wordt in het geval van individuele afspraken, in welke vorm dan ook, niet aangetast.

9.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Duits recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CSIG). Indien de gebruiker koopman [Kaufmann] is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is of indien voor de gebruiker in de Bondsrepubliek Duitsland geen algemeen bevoegde rechtbank is aangewezen, geldt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank ter zetel van eQ-3 als overeengekomen.

 


Opmerking: Onze software bevat bestanddelen van opensourcesoftware die onder de voorwaarden van verschillende licenties wordt gebruikt. Een opsomming van de opensourcesoftware die in onze app wordt ingezet en de hiervoor geldende licentievoorwaarden vindt u hier. De licentievoorwaarden voor de opensourcesoftware voor de betreffende in de app toegepaste bestanddelen van deze opensourcesoftware prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden, voor zover deze bestanddelen worden gebruikt overeenkomstig de desbetreffende licentievoorwaarden.

.